Mười bài thơ Tết – Thầy tu

Tác giả:

Rằng Tết thời vui chẳng mấy ai
Duy mình vui Tết nhất trên đời
Hương hoa vô số người mê cúng
Chè oản tha hồ phật sống xơi
Sướng tột là không xâu thuế tới
Giờ thừa lại có kiệu cờ chơi
Rày nghe hội Phật cùng lan khắp
Cứ việc Nam mô tụng niệm hoài
Nguồn: Ba nhà chí sĩ họ Phan, Đào Văn Hội, Thư Lâm Ấn thư quán, 1957

Thảo luận cho bài: "Mười bài thơ Tết – Thầy tu"