Mười bài thơ Tết – Thợ thuyền

Tác giả:

Biết bao máy móc cướp trơn nghề
Tết lấy gì đây ? Sợ Tết về
Tiền bạc bọn trong mười ngón ép
Tháng ngày qua trọn một đời thuê
Mua vui nhưng tởm ma trêu chọc
Bán dại còn e nợ bộn bề
Cặm cụi lo co xong mấy bữa
Tết gì cực quá hỡi xanh tê!
Nguồn: Ba nhà chí sĩ họ Phan, Đào Văn Hội, Thư Lâm Ấn thư quán, 1957

Thảo luận cho bài: "Mười bài thơ Tết – Thợ thuyền"