Muộn…

Tác giả:

… Với em tôi là người đến muộn

Năm tháng vèo qua, vừa lỡ chuyến tàu
Sống một nửa, một nửa dành nghe ngóng
Nửa lẳng lặng giận buồn, còn nửa để… xôn xao

Thảo luận cho bài: "Muộn…"