Muốn làm thằng Cuội

Tác giả:

Đêm thu buồn lắm! Chị Hằng ơi!
Trần thế em nay chán nửa rồi.
Cung quế đã ai ngồi đó chửa?
Cành đa xin chị nhắc lên chơi.
Có bầu, có bạn, can chi tủi,
Cùng gió, cùng mây, thế mới vui.
Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám.
Tựa nhau trông xuống thế gian, cười.
Nguồn:
1. Khối tình con – quyển thứ nhất, Tản Đà, Nhà in Văn Minh, Hải Phòng-Hà Nội, in lần thứ hai, 1918
2. Tản Đà vận văn – toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945

 

Thảo luận cho bài: "Muốn làm thằng Cuội"