Muộn Rồi

Tác giả:

Hối chi thì cũng muộn rồi

Nói chi thì cũng nghẹn lời há em?
Không đành ngảnh mặt vờ quên
Ngậm ngùi đối mặt oan khiên bây gi©

Thảo luận cho bài: "Muộn Rồi"