Mỹ viện

Tác giả:

Mỹ viện xinh dáng mũi môi tạo khác
Hình thật tim thất lạc khổ tâm tìm.

Thảo luận cho bài: "Mỹ viện"