Nai phố

Tác giả:

Mưa rợp bóng mi
mày động gió
Cốm gọi mùa chim ngó đỏ
ngực thu
Nai phố mình Honđa nữ
mắt hoang vu
Cổ tròn bóng hương như rừng tuổi nhỏ
Bờ má sương mưa vân vụ chớp nguồn
Cỏ quên tên chim trống đồng học nói
Đất sớm mai mùa con chữ bói u ơ
Trang ngỏ trắng
ngõ hoa mơ tình sử

Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Nai phố"