Nằm Đêm Anh Cứ Thương Em

Tác giả:

Nằm đêm anh cứ thương em
Rơi nghiêng nước mắt một bên gối nằm.
Thế này cho hết trăm năm
Đến muốn năm vẫn âm thầm thương em.

Thảo luận cho bài: "Nằm Đêm Anh Cứ Thương Em"