Năm hết hữu cảm

Tác giả:

Đời người lo mãi biết bao thôi
Mái tóc xanh xanh trắng hết rồi!
Sự nghiệp nghìn thu xa vút mắt
Tài tình một gánh nặng bên vai
Hợp tan tri kỷ người trong mộng
Rộng hẹp dung thân đất với trời!
Sương phủ cành mai năm giục hết
Ngày xuân con én lại đưa thoi
Nguồn: Tản Đà toàn tập – Tập I, Nxb Văn học, 2002

 

Thảo luận cho bài: "Năm hết hữu cảm"