Nằm Mèo

Tác giả:

Đất khách nằm mèo ôn cố sự
Cơn đau còn đầy, nói không đủ
Mười hai con giáp võ vàng qua
Chân mỏi ráng đi tròn cuộc lữ.

Thảo luận cho bài: "Nằm Mèo"