Năm Mới

Tác giả:

Khéo bảo nhau rằng: mới với me
Bảo nhau rằng cũ chẳng ai nghe
Khăn là bác nọ to tày rế (1)
Váy lĩnh cô kia quét sạch hè.
Công đức tu hành sư có lộng
Xu hào rủng rỉnh Mán ngồi xe
Phong lưu rất mực ba ngày tết
Kiết cú như ta cũng rượu chè.

(1) Rế: đồ dùng đan bằng mây hoặc tre để đỡ nồi cho khỏi nhọ và nóng tay .

Thảo luận cho bài: "Năm Mới"