Năm nhuận

Tác giả:

Động ngà thạch nhũ trăng tranh cổ
Lũng nhuần năm nhuận ổ dôi đôi
Mơ nụ tâm bầu sự sữa
Trống cơm xôi
chùa tuổi mụ chuông đồi
Gốc cây đa
be nghé gọi ồi ồi.

Thảo luận cho bài: "Năm nhuận"