Năm tháng trên vai

Tác giả:

Chiều như là chờ đợi
Em như ngày hôm qua
Cây như ai thêu dệt
Gió như kẻ không nhà

Núi cao đường vẫn lội
Bếp nguội biển còn đầy
Sau mỗi lần chạm cốc
Biết đời còn mấy ai.
Xuân 1993

Nguồn: Thương lượng với thời gian, NXB Hội nhà văn, 2005

Thảo luận cho bài: "Năm tháng trên vai"