Nằm Vạ Tháng Giêng *

Tác giả:

Nhặt cánh đào tàn đêm Ba mươi

cất rượu
ảo giác yếm thắm.
Thủy mặc mộng mị
anh cứ say đời nhi bất hoặc
tri thiên mệnh
Xuân bất tận
cổ lai hi

Về thôi
giao thừa thừa tôi
đi nhặt
xác pháo khan

Tháng giêng lá dong
bóc dính bánh chưng
xanh thịt mỡ
đỏ dưa hành
bạch vế đối lẳng…

Khi giao linh
mưa xuân sinh hạ
hài nhi thơ
bay

Giả say
rượu đào bất tận hưởng
lộc thơ
bất trùng xuân

Giao thừa
thừa tôi
nằm vạ tháng giêng.

12.99
* Với nhà thơ LĐ

Thảo luận cho bài: "Nằm Vạ Tháng Giêng *"