Nâng Chén Hỏi Trăng

Tác giả:

Trời xanh có trăng từ thưở nào ?

Ngừng chén đêm nay hỏi một câu
Người với lên trăng , vịn chẳng được
Khi đi , trăng lại mãi theo nhau .

do Tương Như dịch


 

 

Thảo luận cho bài: "Nâng Chén Hỏi Trăng"