Nắng đào

Tác giả:

Nắng đào mặt chị khéo tươi
Thong dong em lá đưa cười khắp thôn
Mậm hồng thắp với chồi son
Tưởng đâu sắc thắm dậy hồn thu xưa
Ngợ ngàng là bước người thơ
Xóm quen đã lạc đường mơ lối nào
Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011

Thảo luận cho bài: "Nắng đào"