Nặng hạt

Tác giả:

Tóc gió lay trắng tà bay nắng bạt
Áo mây phiêu lòng nặng hạt mưa chiều.

Thảo luận cho bài: "Nặng hạt"