Nặng nợ

Tác giả:

Anh tình về
ngõ xưa nặng nợ
Chiều ngu ngơ xe phố luân hồi
Mắt Maria
thoáng bóng người lạ ở
Chúa không lời
mưa Cửa Bắc
chuông rơi

Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Nặng nợ"