Nắng phố

Tác giả:

Gửi theo bạn Thép Mới

Còn bao chuyện đang tìm lại
Chớp mắt bạn đi không ngờ
Nắng thu lại đỏ trong ngõ
Mặt hồ loáng ánh gươm xưa
1991

Nguồn: Trong cát bụi (thơ), Nguyễn Đình Thi, NXB Văn học, 1992

Thảo luận cho bài: "Nắng phố"