Nắng Sớm

Tác giả:

Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng

Nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng

Có cô chim Khuyên khen rằng vui quá

Vui cùng nắng sớm ơ má ai cũng hồng !

Thảo luận cho bài: "Nắng Sớm"