Nàng thành thiếu phụ

Tác giả:

Nàng thành thiếu phụ đã hai hôm
Tôi thuở nào đây mới lại hồn?
Tôi thuở nào đây quên được hận?
Buồn thì đến khóc, chết thì chôn!

Thảo luận cho bài: "Nàng thành thiếu phụ"