Nếp nhăn

Tác giả:

Mộng nhớ trán vầng đêm hằn nếp
Bóng em tạm trú nếp nhăn nào

Thảo luận cho bài: "Nếp nhăn"