Nét Chữ Đầu Đời

Tác giả:

Thầy dạy đánh vần thời bé bỏng

Bi bô con đọc tiếng i tờ
Đơn sơ nét chữ mà ơn nặng
Đi suốt cuộc đời, thực lẫn mơ

 

Thảo luận cho bài: "Nét Chữ Đầu Đời"