Nét đẹp Lễ hội Nào Sồng

Tác giả:

Lễ hội Nào Sồng là một lễ hội đặc sắc của đồng bào Mông. Lễ Nào Sồng được tổ chức để cúng và tạ ơn Thổ thần đã che chở mọi người.

 Thanh niên Mông múa hát trong Lễ hội Nào Sồng

Đặc biệt trong lễ này, cộng đồng dân cư xin Thổ thần “thông qua” những định chế, quy định cách ứng xử của mọi thành viên (tương tự như Hương ước). Bản định chế này được phổ biến rộng rãi đến mọi người ngay trong lễ hội và được tất cả mọi người tự giác thực hiện nghiêm ngặt.
Lễ hội Nào Sồng còn là dịp vui chơi của đồng bào Mông và các dân tộc anh em với rất nhiều trò chơi, sinh hoạt cộng đồng lành mạnh. Việc khôi phục Lễ hội Nào Sồng đã củng cố và phát triển những phong tục tốt đẹp của người Mông trong sự phát triển chung của đất nước.

 Chơi kéo co trong Ngày hội Nào Sồng

Thảo luận cho bài: "Nét đẹp Lễ hội Nào Sồng"