Ngắm trăng trong thuyền

Tác giả:

Hà xứ không minh nguyệt,
Thiên chu độc dạ khan.
Uỷ ba vô định ảnh,
Trước lộ bất thăng hàn.
Ỷ trạo cô vân viễn,
Thôi bồng bích thuỷ khoan.
Cố hương ưng hữu mộng,
Hải tế thị Trường An.

 
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Ngắm trăng trong thuyền"