Ngâm trong khi ốm

Tác giả:

Vóc hạc xương mai tuyết nặng nề,
Hồn thơ như tỉnh lại như mê.
Trong đau dòng giống, mây tan tác,
Ngoài cảm non sông, bụi bốn bề.
Thần thánh mơ màng trời giấc mớ,
Ma tà lồng loạt nguyệt canh khuya.
Đông qua có lẽ xuân về chóng,
Ai chớ lòng chồn để xác ve.

Thảo luận cho bài: "Ngâm trong khi ốm"