Ngân hàng ngâu

Tác giả:

Thư giấy ố chữ tàng kho tình cũ
Ngân hàng Ngâu séc nửa bạc màu

Thảo luận cho bài: "Ngân hàng ngâu"