Ngạo đời

Tác giả:

Ai bảo là ta tính ngạo đời
Khinh đời vẫn khó há rằng chơi!
Khinh người lắm của còn ham của,
Khinh kẻ cao ngôi chẳng xứng ngôi!
Khinh gái chung tình, chung cửa miệng
Khinh trai ái quốc, ái đầu môi.
Có khinh chăng nữa là khinh thế
Nào dám khinh đâu khắp mọi người!

Thảo luận cho bài: "Ngạo đời"