Ngẫu hứng kỳ 4

Tác giả:

Cố hương cang hạn cửu phương nông,
Thập khẩu hài nhi thái sắc đồng.
Thí tự thuần lô tối quan thiết,
Hoài quy nguyên bất đãi thu phong.

Thảo luận cho bài: "Ngẫu hứng kỳ 4"