Ngẫu hứng kỳ 5

Tác giả:

Hữu nhất nhân yên lương khả ai,
Phá y tàn lạp sắc như hôi.
Tị nhân đản mịch đạo bàng tẩu,
Tri thị Thăng Long thành lý lai.

Thảo luận cho bài: "Ngẫu hứng kỳ 5"