Ngẫu nhiên nằm mơ đến thăm Tuần Phủ, nghĩ thầm có lẽ các bạn ở kinh cũng có người đang nhớ mình, nhân làm gửi Tuần Phủ và gửi ông Phạm Đôn Nhân kỳ 1

Tác giả:

U cư sầu tuyệt cổ thành ôi,
Hốt tác Giang Nam nhất mộng lai.
Lãn ngã dĩ khai cao ngoạ kính,
Cố nhân ưng thướng Vọng Hương đài.
Khổ liên thanh nhãn sinh tương hứa,
Độc tín đan tâm tử vị hôi.
Hồi thủ Hải Vân phan bất đáo,
Phiêu phiêu thuỳ lệ hướng nam mai.

 

Tuần Phủ là tự của Nguyễn Văn Lý (1795-1868), hiệu Chí Hiên, Chí Đình, Đông Khê, còn có tự Chí Am, người làng Đông Tác, huyện Thọ Xương, nay thuộc ngoại thành Hà Nội, là bạn thân của tác giả. Ông đỗ cử nhân khoa Ất Dậu (1825), tiến sĩ khoa Nhâm Thìn (1832) đời Minh Mệnh. Ông từng giữ các chức Hàn lâm viện biên tu, Tri phủ Thuận An, Án sát Phú Yên, Đốc học Hưng Yên.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Ngẫu nhiên nằm mơ đến thăm Tuần Phủ, nghĩ thầm có lẽ các bạn ở kinh cũng có người đang nhớ mình, nhân làm gửi Tuần Phủ và gửi ông Phạm Đôn Nhân kỳ 1"