Ngẫu nhiên nằm mơ đến thăm Tuần Phủ, nghĩ thầm có lẽ các bạn ở kinh cũng có người đang nhớ mình, nhân làm gửi Tuần Phủ và gửi ông Phạm Đôn Nhân kỳ 2

Tác giả:

Bình sinh bách sự bất do tâm,
Tráng chí tha đà thặng đáo kim.
Dĩ bất nhẫn văn Hoàng Điểu phú,
Khả năng độc ký Ngoạ Long ngâm.
Quan Tây cổ giốc liên thành động,
Đẩu Bắc tinh vân ngũ dạ trầm.
Phiêu bạc thử thân thành để dụng,
Nhất xuân tiều tuỵ bệnh niên xâm.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Ngẫu nhiên nằm mơ đến thăm Tuần Phủ, nghĩ thầm có lẽ các bạn ở kinh cũng có người đang nhớ mình, nhân làm gửi Tuần Phủ và gửi ông Phạm Đôn Nhân kỳ 2"