Ngẫu thành kỳ 2 偶城其二 • Ngầu hứng làm kỳ 2

Tác giả:

Nạo nạo giang sơn nhất tế trần,
Hà vi đỉnh đỉnh bách niên thân.
Danh Di lợi Chích khô hài tận,
Khiểm Sóc doanh Thù bổng lộc quân.
Dực chỉ giác nha nguyên hữu phận,
Quỳ huyền xà mục các tương liên.
Tế suy vận hội tri hà cực,
Đương thị hồng hoang thái cổ nhân.

Bản dịch của Lê Phụng

Nước non một mảy bụi hồng
Trăm năm một kiếp nên công cốc gì
Xương khô lợi Chích danh Di
Thù thừa Sóc thiếu chi li công bình
Phận riêng chân cánh sừng nanh
Quỳ huyền rắn mắt khác hình tương lân
Biết đâu hội vận xoay vần
Hồng hoang trở lại một lần nữa chăng

Thảo luận cho bài: "Ngẫu thành kỳ 2 偶城其二 • Ngầu hứng làm kỳ 2"