Ngày 7 tháng 9 tống giam nhà tù Trấn Phủ vì vụ trường thi

Tác giả:

Chỉ xích thiên uy vọng đồ nhân,
Phúc đường bồ bặc khấp cô thần.
Cầu nhân vị đắc thành chiêu hoạ,
Đồng bệnh tương liên khước luỵ nhân.
Tứ bích đao sang hoán quỷ bạn,
Ngũ canh phong vũ Dạ Xoa lân.
Cố hương hữu mộng tri hà đáo,
Thuỳ hướng cao đường uý nhị thân?

 
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Ngày 7 tháng 9 tống giam nhà tù Trấn Phủ vì vụ trường thi"