Ngày Đầu Lên Núi

Tác giả:

Một sớm bỏ thành ta vô núi

Cũng ba lô súng đạn, cuộc đời
Dòm cái bóng theo sau lủi thủi
Ta lên đường như cuộc rong chơi.

nguyễn-thanh-khiết
Tuy-Hòa 12/06 

Thảo luận cho bài: "Ngày Đầu Lên Núi"