Ngày đông chí cùng Chí Đình uống rượu, phóng bút hoạ vần

Tác giả:

Thăng trầm hà nhật liễu,
Túc tích kỷ nhân tồn?
Lão khứ khan ngô bối,
Sinh hoàn hạnh chúa ân.
Mộng tàn kinh phá úng,
Thân tại cảm hy tôn.
Mạc thán lưu quang chuyển,
Tha thì đãi lập ngôn.

 
Chí Đình tức Nguyễn Văn Lý (1795-1868), người làng Đông Tác, huyện Thọ Xương, Hà Nội (sau là làng Trung Tự, thuộc quận Thanh Xuân).

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Ngày đông chí cùng Chí Đình uống rượu, phóng bút hoạ vần"