Ngày mồng 5 tháng 5

Tác giả:

Còn lại nhân gian hãy bấy lâu,
Sáu phen Đoan Ngọ ở Thần Châu,
Sông yêu khách lạ đưa trăng biếu,
Non nhớ người xưa khiến gió hầu.
Vắng bạn say liều khuyên bóng múa,
Ngạo đời, hát bướng bảo trời chầu.
Thiên Thai nghe nói gần đâu tá,
Thăm hỏi Lưu đâu với Nguyễn đâu?
(1931)

Ngày mồng 5 tháng 5 tức Tết Đoan Ngọ.

Thảo luận cho bài: "Ngày mồng 5 tháng 5"