Ngày mồng một Tết thử bút hoạ vần ông Thận Tư

Tác giả:

Tráng tuế tranh hoa phát,
Chu nhan hiệp tửu hồng.
Bất tri xuân thị lãn,
Bả trản lỗi phương tùng.

 
Thận Tư: xem chú thích bài “Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận”.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Ngày mồng một Tết thử bút hoạ vần ông Thận Tư"