Ngày nghỉ

Tác giả:

Sao em nỡ nghỉ yêu Chủ Nhật
Xuân đình công phố thất nghiệp tình

Thảo luận cho bài: "Ngày nghỉ"