Ngày trùng cửu hoạ thơ Di Xuân gửi đến

Tác giả:

Hoàng hoa chước chước tự kim bôi,
Ký đắc đăng cao tuý kỷ hồi.
Thái trích vị tri hà nhật hảo,
Tiêu điều bất kiến cập kim khai.
Nhất thu vũ khổ nhân thuỳ kiện,
Tam kính sương thâm mộ chuyển thôi.
Trù trướng tây phong giang thượng khách,
Dữ quân linh lạc cộng thương hoài.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Ngày trùng cửu hoạ thơ Di Xuân gửi đến"