Ngày trùng cửu mời khách

Tác giả:

Ky thê hựu kiến diểu thu thiên,
Tiếu bả trùng dương trước tuý diên.
Lạc mạo thuỳ thư tân lệnh tiết?
Phụ kinh sơ thức tiểu ngoan tiên.
Nhãn trung khách tử chân ngô bối,
Toạ lý tiên sinh chính thiếu niên.
Tha tịch tha thì vô thử hội,
Thắng du kỳ tuyệt ngã tư biên.

Lời tự: “Dư khứ niên đãi hệ chi thứ nhật, kháp đương trùng cửu. Nhật nguyệt y thì, viên cảm ngã sinh cẩu hạnh bất tử, dĩ phi cố ngã, nhi đăng cao chi du, liêu bất khả đắc, nãi trường lân hữu bát cửu tử nhi cáo chi viết: thử Mẫn Hiên tử kim sinh sơ độ chi tịch dã. Toạ giả dị nhi vấn chi, tiếu thuật kỳ do, thả hữu thử phú.” 余去年逮繫之次日,恰當重九。日月依時,爰感我生苟幸不死,已非故我,而登高之遊,聊不可得,乃觴鄰友八九子而告之曰:此敏軒子今生初度之席也。坐者異而問之,笑述其由,且有此賦。 (Năm ngoái tôi bị tống giam hôm trước thì hôm sau là trùng cửu. Tháng ngày qua, nay ngày ấy lại đến, cảm thấy đời mình nếu có may mà không chết, cũng không còn là cái ta khi trước nữa rồi, mà những cuộc lên cao cũng không thể có nữa, mới rót rượu mời các bạn chung quanh tám chín người và nói: đây là tiệc sinh nhật kiếp này của gã Mẫn Hiên này. Moi người lấy làm lạ hỏi. Tôi cười nói rõ đầu đuôi và làm bài thơ này.)

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Ngày trùng cửu mời khách"