Ngày vô quốc tịch

Tác giả:

Mặt mày hớn hở vui tươi
Sao lòng nghe thẹn làm người tự do
Của nầy là của trời cho
Của ta đánh mất không lo đi tìm

Trần Trung Ðạo

Thảo luận cho bài: "Ngày vô quốc tịch"