Ngày xuân của làng thơ

Tác giả:

Ngày ba tháng tám thấy đâu mà ?
Sao đến ngày xuân lắm thế a ?
Ý hẳn thịt xôi lèn chặt dạ

Thảo luận cho bài: "Ngày xuân của làng thơ"