Ngày xuân thăm chùa Trăm Gian

Tác giả:

Trăm Gian biết trú gian nào?
Mai sau biết có được vào một gian?
Miễn là sống đẹp nhân gian
Về nôi vũ trụ ôn hàn lo chi!
Xuân 1994

Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011

Thảo luận cho bài: "Ngày xuân thăm chùa Trăm Gian"