Ngày xuân thơ rượu

Tác giả:

Trời đất sinh ta rượu với thơ
Không thơ không rượu sống như thừa
Công danh hai chữ mùi men nhạt
Sự nghiệp trăm năm nét mực mờ
Mạch nước sông Đà tim róc rách
Ngàn mây non Tản mắt lơ mơ
Còn thơ còn rượu còn xuân mãi
Còn mãi xuân còn rượu với thơ
Nguồn:
1. Tản Đà vận văn, Hương Sơn xuất bản, Hà Nội, 1941
2. Tản Đà toàn tập – Tập I, Nxb Văn học, 2002

Thảo luận cho bài: "Ngày xuân thơ rượu"