Nghe hát

Tác giả:

Tặng Vương Toàn

Phách ngọt đàn say nệm khói êm
Tiếng ca buồn nổi giữa chừng đêm
“Canh khuya đưa khách…”. Lời gieo ngọc
Mơ gái Tầm Dương thoảng áo xiêm
Ai lạ nghìn thu xa tám cõi
Sen vàng như động phía châu liêm
Nao nao khói biếc hài thương nữ
Trở gối, hoa lê rụng trắng thềm
Nguồn:
1. Vũ Hoàng Chương, Thơ say, NXB Nguyễn Đình Vượng, Saigon, 1971
2. Tinh tuyển văn học Việt Nam (tập 7: Văn học giai đoạn 1900-1945), Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, NXB Khoa học xã hội, 2004

Thảo luận cho bài: "Nghe hát"