Nghe Hát

Tác giả:

tặng Vương-Toàn

Phách ngọt đàn say nệm khói êm.
Tiếng ta buồn nổi giữa chừng đêm.
“Canh khuya đưa khách…” Lời gieo ngọc
Mơ gái Tầm Dương thoảng áo xiêm .
Ai lạ nghìn thu, xa tám cõi,
Sen vàng như động phía châu liêm.
Nao nao khói biếc hài thương nữ;
Trở gối hoa lê rụng trắng thềm.

(Thơ Say)

Thảo luận cho bài: "Nghe Hát"