Nghe Mưa (*)

Tác giả:

mai lên ải khổ nghe mưa

chảy theo triền dốc thấp
thưa lá cành
đường về xa
ngút nẻo quanh
thấy lòng chợt tím chợt xanh
lạ lùng !
giọt mưa
rơi
xuống lưng chừng
thời gian rơi xuống
trắng vừng tóc xanh

tháng tư
nắng đã đâu hanh
chỉ xin ấm đủ
dỗ dành thơ nhau 

Thảo luận cho bài: "Nghe Mưa (*)"