Nghĩa vụ đối với mình

Tác giả:

Trong vùng trời đất,
Rất quý là người.
Đã đứng ra đời,
Lấy thân làm gốc.
Tay chân tai mắt,
Là thân một mình.
Xã hội gia đình,
Là thân đoàn thể.
Muốn cho vẹn vẻ,
Trước sửa lấy mình.
Tâm chính ý thành,
Vun trồng cỗi gốc.
Lại thêm tài học,
Đua đuổi đông tây.
Nghe nhiều sướng tai,
Thấy nhiều sướng mắt.
Biết nhiều sướng óc,
Đầy óc chất khôn.
Lấp bể dời non,
Chí bền lòng mạnh.
Bởi thân suy ra,
Đến nhà đến nước.
Nẻ cho hết mực,
Đo khắp vùng trời.
Nghĩa vụ làm người,
Lớn lao như thế.

Thảo luận cho bài: "Nghĩa vụ đối với mình"