Nghiệp Dĩ

Tác giả:

Thất nghiệp còn đeo cái nghiệp thơ
Ra vào ngẩn ngẩn lại ngơ ngơ
Bằng bằng, trắc trắc Nôm cùng Hán
Thơ chứa chan và thơ chán chưa!

Thảo luận cho bài: "Nghiệp Dĩ"